Poprzednia

Jak tłumaczyć «02 vigor tlen - 02 vigor oxygen»Tłumacz

02 vigor oxygen
Honda Vigor
                                               

Honda Vigor

The Honda Vigor is a premium sedan that was derived from the Honda Accord. It was sold in Japan through the Honda Verno dealer network from 1981 to 1995, and sold in North America from June 1991 to 1994 as the Acura Vigor. Early Vigors were more upmarket versions of the Accord, and served as Hondas flagship until the arrival of the Honda Legend. In 1989, the Vigor would differentiate itself further from the Accord with unique styling and an available longitudinal five-cylinder engine, and a twin to the Vigor was introduced with the Honda Inspire, available at Honda Clio dealerships. It was replaced in North America with the Acura TL and in Japan with the Honda Saber/Inspire, which were the same vehicle sold through different networks. The third generation, five-cylinder Vigor was developed during what was known in Japan as the Japanese asset price bubble or "bubble economy".

Zatrucie tlenowe
                                               

Zatrucie tlenowe

Zatrucie tlenowe to choroba atakująca płetwonurków, związana ze wzrostem ciśnienia parcjalnego tlenu, co w efekcie powoduje jego toksyczność. Ciśnienie parcjalne tlenu osiąga niebezpieczny poziom już na głębokości 56 m, przez co odradza się nurkowanie na powietrzu lub nitroksie na większej głębokości, w zależności od użytej mieszanki. Zatrucie tlenem może wystąpić również przy mniejszym ciśnieniu parcjalnym, zależne jest to od organizmu nurka i długości okresu, w jakim wystawiony jest on na jego działanie. Rozróżnia się zatrucie ostre tzw. postać mózgowa i zatrucie przewlekłe postać płucna. W wodzie spotykana jest jedynie postać mózgowa CNS, podczas której tlen pod zwiększonym ciśnieniem powoduje uszkodzenia mózgu, często nieodwracalne, pojawiają się objawy podobne do objawów padaczki.

                                               

Tlenie

Tlenie – szczególny przypadek reakcji spalania, której nie towarzyszy płomień. Według Polskiej Normy tląca się substancja nie emituje światła. Spalaniu bezpłomieniowemu ulegają substancje, które pod wpływem ogrzewania wytwarzają w warstwie sztywną, porowatą węglistą strukturę np. substancje pochodzenia naturalnego. Natomiast, jeżeli substancja wykazuje jakąkolwiek tendencję to topnienia, mięknięcia, kurczenia się lub sublimacji wykazuje automatycznie brak skłonności do tlenia się. Tlenie jest często końcowym etapem pożaru, gdyż zwęglone pozostałości popirolitycznej wielu palnych substancji stałych mają tendencję do długotrwałemu podleganiu tego zjawiska. Tlenie może pojawić się również w początkowym stadium pożaru, w przypadku gdy moc źródła zapalenia okazuje się zbyt mała. W pożarnictwie za temperaturę tlenia uważa się najniższą temperaturę gorącej powierzchni, na której pył osiadły swobodnie w warstwie 10 mm ulega zatleniu w czasie do dwóch godzin. Z reguły podczas spalania bezpłomieniowego temperatura tlenia zawarta jest w granicach 600–700 °C. Temperatura tlenia jest zależna od takich czynników jak: ruchu i wilgotności powietrza, wielkości powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych materiału, grubości warstwy materiału tlącego się stężenia tlenu w atmosferze, sposobu i szybkości ogrzewania materiału. składu chemicznego substancji, wielkości cząstek substancji tlącej się,

                                               

Tlenofon

Tlenofon to usługa VoIP oferowana przez firmę Aiton Caldwell. Pozwala ona na prowadzenie bezpłatnych rozmów telefonicznych z innymi użytkownikami usługi Tlenofon oraz płatne z sieciami komórkowymi i stacjonarnymi na całym świecie. Usługa oparta jest na protokole IAX2 i SIP.

Ciekły tlen
                                               

Ciekły tlen

Ciekły tlen − pierwiastkowy tlen w stanie ciekłym. Ma bladoniebieski kolor i silne właściwości paramagnetyczne. Ciekły tlen ma gęstość 1.141 g/cm³, a jego temperatura wrzenia O 2 wynosi −183 °C pod normalnym ciśnieniem. Zwykle jest przechowywany w naczyniach kriogenicznych pod ciśnieniem atmosferycznym lub niewielkim nadciśnieniem. Ciekły tlen ma wiele zastosowań przemysłowych i medycznych. Ciekły tlen jest otrzymywany przez destylację frakcyjną skroplonego powietrza. Tlen w postaci ciekłej jest w wielu przypadkach wygodną formą przechowywania i transportu tlenu, jest powszechnie stosowany jako utleniacz paliwa rakietowego na statkach kosmicznych, zazwyczaj w połączeniu z ciekłym wodorem lub naftą. Był używany w pierwszych rakietach V2, Redstone, R-7, Atlas, a także w rakietach Saturn IB i Saturn V. Zastosowanie ciekłego tlenu pozwala na uzyskanie jednej z najmniejszych mas utleniacza przez co silnik rakietowy uzyskuje duży impuls właściwy. Ponadto LOx jest często stosowany w przemyśle petrochemicznym, a w przeszłości także do produkcji materiałów wybuchowych obecnie wycofany ze względu na dużą liczbę wypadków. Ciekły azot ma niższą temperaturę wrzenia −196 °C od ciekłego tlenu, w wyniku czego na naczyniu z ciekłym azotem może skraplać się tlen z powietrza, prowadząc do ryzyka gwałtownej reakcji tlenu z substancjami organicznymi. Wysokie stężenie ciekłego tlenu może także występować pod koniec odparowania ciekłego azotu z otwartego naczynia.

Stały tlen
                                               

Stały tlen

Stały tlen – pierwiastkowy tlen w stałym stanie skupienia. Temperatura krzepnięcia ciekłego tlenu pod ciśnieniem normalnym 101 325 Pa wynosi −218.79 °C 54.36 K. Tworzące się krystaliczne ciało stałe określane jest jako faza γ stałego tlenu. Przy obniżaniu temperatury lub podwyższaniu ciśnienia tlen γ ulega przemianom fazowym do innych odmian alotropowych. Łącznie znanych jest sześć form stałego tlenu: formy niskociśnieniowe, występujące pod ciśnieniem atmosferycznym – podobnie jak ciekły tlen mają bladoniebieski kolor na skutek absorpcji światła w zakresie czerwieni α: jasnoniebieska – pod ciśnieniem atmosferycznym trwała poniżej 23.8 K, nie może występować w temperaturze pokojowej; jednoskośna struktura krystaliczna; γ: bladoniebieska – pod ciśnieniem atmosferycznym trwała w temperaturach 54.36–43.8 K, w temperaturze pokojowej trwała pod ciśnieniem ok. 5 GPa ok. 49 tys. atm; regularna struktura krystaliczna; β: bladoniebieska do różowej – pod ciśnieniem atmosferycznym trwała w temperaturach 43.8–23.8 K, w temperaturze pokojowej trwała pod ciśnieniem ok. 5–9.6 GPa; rombowa struktura krystaliczna; ζ: metaliczna – w temperaturze pokojowej trwała pod ciśnieniem > 96 GPa; poniżej 0.6 K staje się nadprzewodnikiem; δ: pomarańczowa – w temperaturze pokojowej trwała pod ciśnieniem 9.6 GPa ok. 95 tys. atm; formy wysokociśnieniowe ε: ciemnoczerwona do czarnej – w temperaturze pokojowej trwała pod ciśnieniem ok. 10–96 GPa, tworzy klastry O 8; Objętość molowa stałego tlenu wynosi od 21 cm³/mol w fazie α do 23.5 cm³/mol w fazie γ odpowiednio 0.762 i 0.681 g/cm³, w przeliczeniu na średnią masę molową tlenu. Ponadto w stanie stałym występuje też inna odmiana alotropowa tlenu – ozon, O 3. Pod ciśnieniem normalnym zestala się on w temperaturze −193 °C 80 K.

                                               

Kwasy tlenowe

                                               

Tlen

Tlen – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym. Stabilnymi izotopami tlenu są 16 O stanowi ponad 99% tlenu naturalnego, 17 O oraz 18 O. Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O 2 oraz trójatomowych – ozonu O 3 głównie w ozonosferze. Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach 90. XX w. "czerwony tlen” o wzorze O 4. Tlen jest paramagnetykiem. Ciekły tlen ma barwę niebieską. Stały tlen znany jest w sześciu odmianach alotropowych.

Tlenowce
                                               

Tlenowce

Tlenowce – nazwa pierwiastków należących do 16 grupy układu okresowego. Są to tlen, siarka, selen, tellur, polon i liwermor. Nazwa chalkogeny pochodzi z greckiego chalkos oznaczającego brąz lub metal i związana jest z powszechnym występowaniem tlenu i siarki w rudach metali. Wszystkie tlenowce mają 6 elektronów walencyjnych i w związkach chemicznych występują na stopniach utlenienia od −2 do +6. Tlen z powodu dużej liczby elektronów przy małej liczbie powłok ma bardzo mały promień atomowy i posiada właściwości nieco odmienne niż reszta pierwiastków tej grupy, a jego stopień utlenienia w związkach wynosi zazwyczaj −2 lub −1 dodatnie stopnie utlenienia +1 i +2 osiąga jedynie w związkach z fluorem. Polon i liwermor są pierwiastkami promieniotwórczymi. Polon występuje na Ziemi w śladowych ilościach, ze względu na to, że jego izotopy są tworzone w naturalnych szeregach promieniotwórczych, a liwermor został wytworzony sztucznie w reakcjach syntezy jądrowej. Tlenowce tworzą dwuujemne aniony: Se 2− – anion selenkowy, występuje w selenkach; Te 2− – anion tellurkowy, występuje w tellurkach; Po 2− – anion polonkowy, występuje w polonkach; S 2− – anion siarczkowy, występuje w siarczkach; O 2− – anion tlenkowy, występuje m.in. w tlenkach i wielu związkach organicznych; nie wykazano jednak istnienia tego jonu w wodzie; Ponadto znane są aniony wielopierwiastkowe, np. nadtlenki O 2 2−, wielosiarczki S n 2−, wieloselenki Se n 2− i wielotellurki Te n 2−. Charakter pierwiastków zmienia się w dół grupy od niemetalicznego tlen, siarka do metalicznego polon. Aktywność chemiczna maleje od tlenu do polonu wraz z elektroujemnością. Tlen jest gazem, pozostałe pierwiastki są ciałami stałymi. Tlenowce są pierwiastkami bardziej aktywnymi jako utleniacze od azotowców z powodu większej elektroujemności. Szybko utleniają litowce, nieco wolniej berylowce, reagują także z innymi metalami, wolno także z niektórymi metalami półszlachetnymi i szlachetnymi, takimi jak miedź, srebro i rtęć, tworząc tlenki lub sole. Siarka, selen, tellur i polon łączą się bezpośrednio z tlenem dając tlenki o właściwościach kwasowych, rosnących wraz ze stopniem utlenienia tlenowca SO 2 bezwodnik słabego kwasu H 2 SO 3, SO 3 bezwodnik mocnego kwasu H 2 SO 4.

Nicholas Aylward Vigors
                                               

Nicholas Aylward Vigors

Nicholas Aylward Vigors – irlandzki zoolog i polityk. Vigors urodził się w niewielkim miasteczku Old Leighlin w hrabstwie Carlow. Studiował na Trinity College w Oksfordzie. W latach 1808–1811 służył w armii podczas wojen napoleońskich w Hiszpanii i Portugalii. Następnie powrócił do Oksfordu, by zakończyć studia, ze stopniem bakalaureata 1817 i tytułem Master of Arts 1818. Praktykował jako adwokat i w 1832 roku uzyskał tytuł Doctor of Civil Law. Vigors był współzałożycielem Zoological Society of London w 1826 i jego pierwszym sekretarzem do 1833. W tym roku założył wtedy pod inną nazwą Royal Entomological Society of London. Był członkiem Towarzystwa Linneuszowskiego w Londynie oraz Royal Society. Był autorem 40 publikacji, głównie ornitologicznych. Miał również wkład w książkę A Century of Birds from the Himalaya Mountains 1830–32 Johna Goulda. Vigors odziedziczył posiadłość swojego ojca w 1828 r. Był posłem do parlamentu z hrabstwa Carlow od 1832 do 1835. Przez krótki okres reprezentował okręg wyborczy hrabstwa Carlow w 1835 r. Vigors został wybrany w wyborach uzupełniających w czerwcu po tym, jak konserwatywni posłowie powrócili w powszechnych wyborach do parlamentu Zjednoczonego Królestwa po utracie mandatu w drodze petycji i wydaniu nowego rozporządzenia. 29 maja 1835 Vigors i jego współkandydat, Thomas Kavanagh, z dwuosobowego okręgu wyborczego hrabstwa w wyniku petycji stracili mandaty poselskie. Z powodu śmierci współkandydata Vigors wygrał kolejne wybory uzupełniające w 1837, zachowując to stanowisko do śmierci w 1840 roku. Opisał wiele rodzin ptaków, np.: rybitwy, lelkowate, kolibry, tukany, krukowate, cudowronki, dudkowce oraz wiele gatunków, jak np.: ibisodzioba, berniklę hawajską, dropia indyjskiego, dzioboroga kafryjskiego, czy czaplę czarnogłową. Był członkiem Royal Irish Academy.

Vigoron
                                               

Vigoron

Vigoron is a traditional Nicaraguan dish. It consists of a cabbage salad, boiled yuca, and chicharrones, all wrapped in a banana leaf. This dish is often eaten without utensils, and it is frequently served to visiting family and guests, as it is generally easily and quickly prepared. Dr. Alejandro Barberena Perez, in his 1971 book "Granada," stated that Maria Luisa Cisneros Lacayo, "La Loca," developed the recipe in 1914 in Granada, Nicaragua, and she named the dish Vigoron after seeing a poster advertising an early 20th-century medicinal tonic by that name USPTO Serial 71068023. Many familial and cultural variants have arisen, especially in the variations of curtido. In addition, variants of vigoron exist in other surrounding countries, notably Costa Rica, where the dish is quite popular. Vaho, a dish very similar to vigoron, is also a traditional Nicaraguan dish. However, a distinction is made in the manner of cooking: vaho is pressure-cooked typically brisket, vigoron is not. Vaho also has green and ripe plantains, whereas Vigoron does not.

Vigoro
                                               

Vigoro

Vigoro is a team sport, played mainly by women in Australia, that originally combined elements of cricket and tennis, although in its current form it may be more similar to cricket and baseball.

                                               

Luis Vigoreaux

Luis Vigoreaux Rivera was a Puerto Rican radio and television show host, announcer, comedian and producer. Vigoreaux was considered a pioneer in the television business in Puerto Rico, and enjoyed success with several radio and television shows throughout his career. Vigoreaux was brutally murdered on January 17, 1983. His wife, Lydia Echevarria, was convicted in 1986 of planning the murder, along with hitmen Papo Newman and David Lopez-Watts.

                                               

Vigorish

Vigorish is the fee charged by a bookmaker for accepting a gamblers wager. In American English it can also refer to the interest owed a loanshark in consideration for credit. The term came to English usage via Yiddish slang, which was itself a loanword from the original Russian. As a business practice it is an example of risk management; by doing so bookmakers can guarantee turning a profit regardless of the underlying events outcome. As a rule, bookmakers do not want to have a financial interest creating a preference for one result over another in any given sporting event. This is accomplished by incentivizing their clientele to wager offsetting amounts on all potential outcomes of the event. The normal method by which this is achieved is by adjusting the payouts for each outcome collectively called the line as imbalances of total amounts wagered between them occur. Within the mathematical disciplines of probability and statistics this is analogous to an overround, though the two are not precisely synonymous but rather bijective reciprocals of one another. Overround occurs when the sum of the implied probabilities for all possible event results is above 100%, whereas the vigorish is the bookmakers percentage profit on the total stakes made on the event. For example, an overround of 20% results in 16. 66 % vigorish. The connecting formulæ are: where v represents vigorish o represents overround

Velodromo Vigorelli
                                               

Velodromo Vigorelli

Velodromo Vigorelli is a 397-metre semi-covered velodrome in Milan, Italy. It is currently used mostly for American football events. The stadium holds 9.000 people and was built in 1935 by Vigorelli Cycles. It was burned down during the second world war after bombing of Milan by the RAF but then rebuilt. The stadium was home to the hour record from 1935 to 1967 and the one-hour tandem record of Ernest Mills and Bill Paul from 1937 to 2000. It hosted the UCI Track Cycling World Championships in 1939, 1951, 1955 and 1962. After years of neglect and planned demolitions, campaigning by local enthusiasts led to the approval by local authorities in March 2014 of plans to renovate the velodrome. The stadium has also hosted music events, including the Beatles concert on June 24, 1965. It was the site of a concert by English rock band Led Zeppelin which took place during the bands 1971 European tour, well known for its descent into a violent riot between concert attendees and the local police.

OxygenOS
                                               

OxygenOS

OxygenOS is an Android-based operating system developed by Chinese smartphone manufacturer OnePlus exclusively for their smartphones. OxygenOS was developed for their overseas market. There is also another version of the OS designed specifically for the Chinese home market called HydrogenOS. In an interview published 3 September 2016, XDA Developers revealed OnePlus was "actively merging both platforms OxygenOS and HydrogenOS into a single cohesive operating system".

                                               

Rubus vigoratus

Rubus vigoratus is an uncommon North American species of flowering plant in the rose family. It grows in Nova Scotia and Massachusetts. Nowhere is it very common. The genetics of Rubus is extremely complex, so that it is difficult to decide on which groups should be recognized as species. There are many rare species with limited ranges such as this. Further study is suggested to clarify the taxonomy. Some studies have suggested that R. vigoratus may have originated as a hybrid between R. flagellaris and R. hispidus.

Osteobrama vigorsii
                                               

Osteobrama vigorsii

Osteobrama vigorsii is a species of ray-finned fish in the genus Osteobrama. It is known to occur in the states of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra and Orissa in the drainage systems of the Krishna, Godavari and Mahanadi. It is found in fast flowing streams and rivers as well as reservoirs. It attains a total length of 30 cm and its prey is smaller fish and insects.

                                               

Vigoroth

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →